برای پائيز

سلام...

برای هديه به پائيزی که ورودش را فقط در وبلاگستان و جلوی درب مدرسه ها و ميان ترافيک های سر صبح و سر ظهر و هوای خنک نيمه شبها و خارشهای پوست دستانم به خاطر خشک شدن هوا و رو به دلگير شدن غروبها می توان يافت... و من در اين انديشه ام که آيا جای ديگری ميماند که از قلم افتاده باشد؟ فقط همين؟؟!...

پس بهترين درودها  به پائيز عزيز   به مناسبت ورود نجيبانه اش.

 Rambo  Smokehouse  Rhode Island Greening

   + الهام - ۱٠:٥٧ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ٧ مهر ،۱۳۸٤

» ::